:: امتحان یار ::

نمونه سوالات اول دبیرستان

علوم زیستی و بهداشت1(فصل ساختارشیمایی)

کوچکترین واحد سازنده ماده چه نام دارد؟

دو گروه اصلی مواد تشکیل دهنده بدن موجود زنده را نام ببرید.

به چه موادی معدنی می گویند؟مثال بزنید.

به چه موادی آلی می گویند؟مثال بزنید.

عنصر اصلی تشکیل دهنده مواد آلی چیست؟

چهار گروه مهم مواد آلی را در بدن بنویسید.

عناصر سازنده هیدرات های کربن را نام ببرید؟

چند مثال برای هیدرات های کربن ذکر کنید.

سه گروه اصلی هیدرات های کربن را نام برده و از هر کدام یک مثال بیابید .

کوچکترین هیدرات های کربن جزء کدام گروه می باشند؟

معروف ترین مونو ساکارید چه نام دارد؟

سوخت رایج سلول های بدن چه نام دارد ؟

دی ساکارید ها چگونه به وجود می آیند؟مثال بزنید.

یک ترکیب حاوی ساکارز نام ببرید.

پلی ساکارید ها چگونه ساخته می شوند؟

یک پلی ساکارید خوراکی برای انسان مثال بزنید.

یک پلی ساکارید خوراکی برای گیاهخوران ذکر کنید.

دو ترکیب حاوی سلولز نام ببرید.

کدام پلی ساکارید در ساختار دیواره سلولی گیاهان بکار رفته است؟

چرا ساکارز و نشاسته را در یک گروه  از ترکیبات شیمیایی قرار می دهند ؟

-تفاوت ساختمانی سلولز و نشاسته را بنویسید و طرح ساختمانی این دو را رسم کنید.

پلی ساکاریدی که مخصوص سلول های جانوری و قارچ هاست چه نام دارد ؟

محل ذخیره ی گلیکوژن در بدن ، چه اندامی است ؟

با رسم شکل تفاوت ساختاری بین سه پلی ساکارید سلولز  ، نشاسته و گلیکوژن را نشان دهید.

برای شناسایی نشاسته در آزمایشگاه از چه معرفی استفاده می شود؟

اگر به یک سیب زمینی و سیب درختی مقداری معرف لوگول اضافه کنیم رنگ آنها چه تغییری می کند ؟

عناصر سازنده لیپیدها را نام ببرید؟

چه تفاوتی بین کربوهیدرات ها و لیپید ها از لحاظ عناصر سازنده وجود دارد؟

معروفترین نوع لیپیدها را نام ببرید.

یکی از ویژگیهای لیپیدها را بنویسید.

از تجزیه ی یک تری گلیسرید چه مولکول هایی حاصل می شود ؟ نام ببرید.

دو نقش مهم لیپیدها را نام ببرید .

عناصر سازنده پروتئینها را نام ببرید.

چه تفاوتی بین پروتئینها و لیپیدها (‌‌یا کربوهیدراتها) از لحاظ عناصر سازنده وجود دارد؟

از چهار عنصر سازنده پروتئینها کدام عنصر در تمام پروتئینها وجود ندارد.

واحد سازنده ی پروتئین ها چه نام دارد ؟

با رسم شکل ساختار پروتئین را نشان دهید.

سه نقش مهم پروتئین ها در بدن  بنویسید .

نقش هموگلوبین در بدن چیست در کجا وجود دارد؟

پروتئینهای ماهیچه ای چه نقشی دارند؟

گرما و اسید چه اثری بر پروتئینهای شیر و تخم مرغ دارد؟

چرا برای سوختن گلوکز در سلول نیاز به آنزیم است؟

آنزیم را تعریف کنید

آنزیم ها جزءکدام گروه از مواد آلی هستند ، چرا آ نزیم ها عمل اختصاصی دارند ؟

جایگاه فعال آنزیم را تعریف کنید؟

با رسم شکل جایگاه فعال و نحوه عمل آنرا در آنزیم نشان دهید.

دمای بالا چه اثری بر فعالیت آنزیم دارد؟چرا؟

چرا دمای بالا(بالایC 40̊ ) برای بدن انسان مضر است؟

هر یک از مواد زیر جز, کدام گروه از ترکیبات آلی هستند ؟

گلیکوژن  ـ تری گلیسرید ـ آنزیم ـ DNA ـ سلولز- ساکارز- گلوکز- نشاسته- چربی

واحدهای سازنده ی نشاسته ، پروتئین و تری گلیسرید چیست ؟

واحد سازنده پروتیین ها وگلیکوژن به ترتیب ……….و…………می باش

 

نمونه سؤالات امتحانی فصل 3  :                          ۳/۹/۸۵

 

1-هر یک از مواد زیر جز, کدام گروه از ترکیبات آلی هستند ؟

ـ گلیکوژن  ـ تری گلیسرید ـ آنزیم ـ DNA ـ سلولز.

2- واحدهای سازنده ی نشاسته ، پروتیین و تری گلیسرید چیست ؟

3- الف : آنزیم را تعریف کنید ؛ ب: معروفترین نوع لیپیدها را نام ببرید ؛ ج: بخش اصلی دیواره ی سلولی در گیاهان از چه ماده ای است ؟

4- الف:  واحد سازنده ی پروتیین ها چه نام دارد ؟ ب: سوخت رایج سلول های بدن چه نام دارد ؟ ج: محل ذخیره ی گلیکوژن در بدن ، چه اندامی است ؟

5-چرا ساکارز و نشاسته را در یک گروه  از ترکیبات شیمیایی قرار می دهند ؟

6-پلی ساکاریدی که مخصوص سلول های جانوری و قارچ هاست چه نام دارد ؟

7-برای چربی ها و پروتیین ها یک وظیفه در بدن ما ذکر کنید .

8-دو ماده ی آلی و دو ماده ی معدنی را بنویسید .

9-چرا سرعت بیشتر واکنش ها در دمای بالاتر از Cْ45 کاهش می یابد ؟

10- تفاوت ساختمانی سلولز و نشاسته را بنویسید و طرح ساختمانی این دو را رسم کنید.

11- اگر به یک سیب زمینی مقداری معرف لوگول اضافه کنیم رنگ آن چه تغییری می کند ؟

12- سه نقش مهم پروتیین ها در بدن  بنویسید .

13- چهار گروه مهم مواد آلی را در بدن بنویسید.

14- آنزیم ها جز, کدام گروه از مواد آلی هستند ، چرا آ نزیم ها عمل اختصاصی دارند ؟

15- سه گروه اصلی هیدرات های کربن را نام برده و از هر کدام یک مثال بیابید .

16- اجزای سازنده ی تری گلیسرید را بنویسید و یک نقش مهم لیپیدها را نام ببرید .

17- گلیکوژن در بدن ما  در چه اندام هایی ذخیره می شود ؟

18- واحد سازنده پروتیین ها وگلیکوژن به ترتیب ……….و…………می باشد.

19- از تجزیه ی یک تری گلیسرید چه مولکول هایی حاصل می شود ؟ نام ببرید.

20- چرا دمای بالا برای موجودات مضر است ؟

 

 

چند نمونه سوال دیگر از فصل 3

1- واحد سازنده هر یک از مواد آلی زیر چیست ؟

الف ) چربی ها                              ب) پروتئین ها

2 - هر یک زا مواد و ترکیبات زیر چه نقشی در بدن ما بر عهده دارند؟            

الف) قند ها                      ب ) چربی ها

3- الف ) یک مورد شباهت بین مولکول های  سلولز و نشاسته بنویسید

ب ) چرا تب یالای 40 درجه سانتیگراد می تواند برای بدن ما مضر باشد ؟

4 - به چه دلیل آنزیم ها عمل اختصاصی دارند ؟

5- رابطه ها را با رسم فلش مشخص کنید .

سلولز                                              پروتئین

تری گلیسرید                                  هیدرات کربن (قند )

اسید آمینه                                       پنبه  

آنزیم                                             ذخیره انرژی

6- از تفاوت های سلولز و نشاسته دو مورد را بنویسید  .

7 - رابطه ها را با رسم فلش مشخص کنید .

ماده معدنی                                              گلوکز

هیدرات کربن                                          تری گلیسرید

لیپید                                                         اسید آمینه

پروتئین                                                  دی اکسید کربن

8 -  یک مورد شباهت و یک مورد تفاوت بین مولکول های سلولز و نشاسته بنویسید .

9-  نشاسته و سلولز هر دو از گلوکز ساخته شده اند . انسان آنزیم تجزیه نشاسته را دارد ولی آنزیم تجزیه سلولز را ندارد .

این امر بیانگر کدام یک از ویژگی های آنزیم ها می باشد ؟

10 -  الف ) واحد سازنده لیپید ها چیست ؟

 ب ) گلوکز اضافه در گیاهان به چه صورت ذخیره می شود ؟

11 - جدول زیر را کامل کنید :

ماده آلی

مثال

 

گلیکوژن

لیپیدها

 

 

گلوکوز

پروتئین

 

12 -  هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید :

 ماده آلی

13 - الف ) ساکارز یک ----------- و گلوکز یک مونوساکارید است

ج ) پنبه تقریبا ----------- خا لص است .

چ ) مهمترین قندی که در طی فتوسنتز تولید می شود ----------- می باشد .

ح ) نشاسته ساخته شده در گیاه در --------------- سلول های میانبرگ ذخیره می شود .

14 -  به هر یک از سؤالات زیر پاسخ کوتاه بدهید :

a)      عناصر تشکیل دهنده لیپید ها (چربی ها ) کدامند ؟

15-  یک تفاوت ساختاری و یک شباهت ساختاری بین سلولز و گلیکوژن بنویسید .

16-  سه نقش برای پروتئین ها در بدن ما بنویسید .

17 -  جدول مقابل را کامل کنید :

مولکول

واحد سازنده

نقش

ساکارز

 

 

تری گلیسرید

 

 

پروتئین

 

 

18-  پاسخ کوتاه دهید :

a)      هر مولکول تری گلیسرید از ترکیب چه موادی حاصل شده است ؟

b)      واحد ساختمانی تشکیل دهنده پروتئین ها چیست ؟

19 -  واحد سازنده هر یک از مواد زیر را بنویسید :

1.       تری گلیسرید :

2.       آنزیم  :

3.       نشاسته :

20-  الف ) مهمترین پلی ساکارید گیاهی چیست ؟

21 -  ب ) ----------- در سلول های کبدی و ماهیچه ای به مقدار فراوان وجود دارد و منبع ذخیره ای گلوکز است .

22 -  در مورد ساکارز : الف ) جزء کدام دسته از هیدرات های کربن است ؟

ب ) آن را به چه صورتی مصرف می کنیم ؟

23 - زیر عبارت صحیح داخل پرانتز خط بکشید .

الف )بخش مهمی از کاغذ کتاب شما ( گلوکز – اسید آمینه – سلولز ) است و این مولکول (انشعاب دار – رشته ای ) می باشد .

ب ) از ترکیب سه مولکول اسید چرب و یک مولکول (کلسترول – گلیسرول ) تری گلیسرید به وجود می اید .

24 - هر یک از قندهای زیر در کدام گروه از هیدرات های کربن قرار می گیرند ؟

a)      ساکارز :

b)      نشاسته

c)       گلوکز

25-  الف )واحد سازنده پروتئین چه نام دارد ؟

ب ) دو نقش برای پروتئین ها در سلول بنویسید .

26 -  چهار گروه مواد آلی موجود در بدن را بنویسید

27 - الف ) ساختمان مولکول تری گلیسرید را توضیح دهید

28 - الف ) پروتئین ها از چه عناصری ساخته شده اند ؟ واحد سازنده آنها را نام ببرید ؟

ب ) نقش های عمده پروتئین ها را در بدن بنویسید ؟